سمنت پلاست

یا سیمان پلیمر شده نوعی سنگ مصنوعی است که با استفاده از ترکیبات پلیمری و نانو موجب تغییر ساختار مولکولی سیمان و مواد معدنی شده ، و با توجه به انجام واکنش های پلیمریزاسیون و تشکیل شبکه زنجیره‌ای مستحکم در سیمان بوجود‌‌ می‌آید این واكنش سبب كریستاله شدن سیمان و تشكیل شبكه بلوری در آن می‌شود و در نهایت محصول تولید شده به مقاومت فشاری و خمشی حدود 3 برابر بتن می رسد ، همچنین مشخصاتی همچون تراکم بافت مولکولی محصول ، پیوستگی سطحی محصول ، خاصیت آب گریزی ، افزایش چسبندگی و … را بوجود‌‌ می‌آورد . در چنین شرایطی از لحاظ استحکام نسبت به بسیاری از سنگهای طبیعی برتری دارد.

سمنت پلاست

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)13

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)13

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)1

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)1

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)2

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)2

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)3

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)3

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)4

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)4

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)5

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)5

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)6

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)6

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)7

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)7

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)7

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)8

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)8

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)8

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)9

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)9

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)10

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)10

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)11

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)11

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)12

سنگ مصنوعی (سمنت پلاست)12